→Το ΕΔΕΠΠΕ είναι τα αρχικά του τίτλου «Ερωτηματολόγια Δια-προσωπικής και Ενδο-προσωπικής Προσαρμογής Παιδιών και Εφήβων». Είναι νέα αναθεωρημένη διαδικτυακή έκδοση της πρόδρομης μορφής του ΕΔΕΠΠΕ με τον παλιό τίτλο «ΕΔΕΠ». 

→Αποτελείται από έξι ερωτηματολόγια για τη διάγνωση της προβληματικής συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων όλων των σχολικών ηλικιών. Τρία ερωτηματολόγια είναι για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού και τα άλλα τρία είναι για εφήβους γυμνασίου και λυκείου. 

  • Το κάθε ερωτηματολόγιο είναι ένας κατάλογος από συγκεκριμένες ανεπιθύμητες μορφές συμπεριφοράς, τα γνωστά ως συμπτώματα προβληματικής συμπεριφοράς. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις σχέσεις του παιδιού/του εφήβου με τους άλλους(δια-προσωπική προσαρμογή) ή/και με τον ίδιο τον εαυτό του (ενδο-προσωπική προσαρμογή).→Τα συμπτώματα κάθε ερωτηματολογίου ομαδοποιούνται στις παρακάτω έξι ομάδες, τα γνωστά ως σύνδρομα προβληματικής συμπεριφοράς

Σύνδρομα ενδο-προσωπικής προσαρμογής

  • Άγχος – Δυσθυμία – Ψυχαναγκασμός
  • Υπερβολική αναστολή – Μοναχικότητα – Βραδυψυχισμός
  • Ελλειμματική ανάπτυξη – Ανωριμότητα
  • Ψυχοσωματικές διαταραχές

Σύνδρομα δια-προσωπικής προσαρμογής

  • Έλλειψη φιλαλληλίας – Ακοινωνικότητα
  • Επιθετικότητα – Παραβατικότητα

→Τις πληροφορίες για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων τις δίνουν άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με το παιδί/με τον έφηβο, όπως είναι:

  • Οι γονείς και άλλα πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του παιδιού/ του εφήβου. 
  • Οι εκπαιδευτικοί και άλλοι ειδικοί της ψυχικής υγείας και αγωγής που εμπλέκονται στη φροντίδα του παιδιού/του εφήβου.
  • Το ίδιο το αξιολογούμενο παιδί (αν φοιτά στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού) ή ο ίδιος ο αξιολογούμενος έφηβος (αυτο-αναφορά).

-Για καθεμία από τις παραπάνω ομάδες υπάρχει και διαφορετικό ερωτηματολόγιο. 

→Οι διαγνωστικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται με το ΕΔΕΠΠΕ δίνουν μια πολυπρισματική  αναλυτική – λεπτομερειακή περιγραφή τόσο του είδους όσο και του βαθμού της έκδηλης προβληματικής συμπεριφοράς του αξιολογούμενου παιδιού/εφήβου.