Η Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων Wechsler, Τέταρτη Έκδοση (WAIS–IV) αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας εφήβων και ενηλίκων, με ηλικίες από 16 έτη και 0 μήνες έως 90 έτη και 11 μήνες. 

Είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη κλίμακα αξιολόγησης νοητικών ικανοτήτων ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο. Για πρώτη φορά σταθμίστηκε στον ελληνικό πληθυσμό η τέταρτη έκδοση WAIS-IV. 

Η έκδοση αυτή παρέχει σύνθετες βαθμολογίες και βαθμολογίες υποδοκιμασιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη νοητική λειτουργικότητασε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές. Επίσης, παρέχει μία σύνθετη βαθμολογία, η οποία αντιπροσωπεύει τη γενική νοητική ικανότητα (ΓΔΝ Συνολικής Κλίμακας)

Ως ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο, το WAIS–IVGR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της γενικής γνωστικής λειτουργικότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα αξιολόγησης για τον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής χαρισματικότηταςκαι γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών, και για αξιολόγηση σε εξεταζόμενους με ποικίλες νευρολογικές καταστάσεις. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και αποφάσεων ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια, προσφέροντας πολύτιμη κλινική πληροφόρηση, εκτιμήσεις ακαδημαϊκής και νευροψυχολογικής λειτουργικότητας, καθώς και αξιόπιστα και έγκυρα δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς. 

Στην Ελλάδα η στάθμιση έγινε από τη ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. με την άδεια της NCS PEARSON Inc.